STEFAAN RITS

CONTEMPORARY BELGIAN ARTIST

×

Stefaan Rits - RitsArt - Algemene Voorwaarden

Alle aanbiedingen of prijzen of diensten op deze site, de Facebookpagina, pupliciteit of uit publicaties van derden zijn pas geldig vannaf het eerste kwartaal van 2018. Hiervoor kunnen nog geen diensten worden aangeboden, wel kunnen er reeds afspraken voor 2018 worden vastgelegd. Het BTW nummer zal tot eind 2017 nog niet geactiveerd zijn. Dank voor uw begrip.

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen enerzijds Stefaan Rits, - met als maatschappelijke zetel Houthulst (8650), Klerkenstraat 38, West Vlaams gewest, België, met ondernemingsnummer BE0880.093.866, werkend en handelend onder persoonsnaam Stefaan Rits, wat tevens de bedrijfsnaam is, of onder de commercië:le benaming RitsArt, beoefenaar van het beroep Kunstenaar, gerekend onder de vrije beroepen, - en de wederpartij, tenzij beide partijen schriftelijk anders overeen komen.

1.2. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen. Voor zover niet schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen, wijst Stefaan Rits de toepasselijkheid van eventueel door de wederpartij gehanteerde voorwaarden van de hand en worden ze als dusdanig ongeldig gezien. Stefaan Rits behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen.

1.3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van de zijde van Stefaan Rits of contractuele samenwerking met Stefaan Rits. Voor zover Stefaan Rits in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid van andere voorwaarden dan deze uitdrukkelijk afgewezen.

1.4. De Nederlandstalige tekst van deze voorwaarden primeert op eventuele vertalingen.

1.5. De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meer (deel)bepalingen van deze voorwaarden heeft geen gevolgen op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere (deel)bepalingen ervan die onverminderd van kracht blijven. De ongeldige of niet-uitvoerbare (deel)bepalingen zullen vervangen worden door geldige en uitvoerbare (deel)bepalingen die het nauwst aanleunen bij de oorspronkelijke bedoeling.

 

2. De werken of kunstwerken

2.1. Stefaan Rits behoud zich steeds het recht om als beeldend kunstenaar ingeschreven in het handelsregister bevoegd te zijn tot verkoop in of het in consignatie geven van zijn eigen werk.

2.2. “Eigen werk” of “zijn werken” omvat alle "werken" of “kunstwerken” die geheel of gedeeltelijk door Stefaan Rits tot stand zijn gekomen. Alle werken waar derden aan hebben gewerkt op basis van ontwerp of inspiratie van Stefaan Rits behoren volledig tot het intellectueel eigendom van Stefaan Rits. Ook alle werken of ideeën die geheel of gedeeltelijk tot stand zijn gekomen in het atelier van Stefaan Rits of ten dienste van hem, zijn volledig intellectueel eigendom van Stefaan Rits, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2.3. Stefaan Rits is exclusief rechthebbende op alle intellectuele eigendommen op al zijn werken, en behoud dit recht ook na verkoop van de werken. Het is de wederpartij niet toegestaan wijziging in de kunstwerken van Stefaan Rits aan te brengen of te laten aanbrengen.

2.4. Kunstwerken mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stefaan Rits voor commerciële doeleinden gefotografeerd of gefilmd worden of op enigerlei manier worden gekopieerd.

2.5. De kunstwerken blijven volledig eigendom van Stefaan Rits totdat de koopsom volledig aan Stefaan Rits is betaald.

 

3. Overdracht van eigendom

3.1. Het risico en de aansprakelijkheid voor schade aan de kunstwerken gaat na aflevering of overhandiging volledig over op de wederpartij, ook al is het werk geen eigendom van de wederpartij.

3.2. Zolang de wederpartij niet het volledige bedrag van de koopsom met de eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor een zekerheid heeft gesteld, behoudt Stefaan Rits het eigendom van de kunstwerken voor. In dat geval gaat het eigendom op de wederpartij over zodra de wederpartij aan alle verplichtingen jegens Stefaan Rits heeft voldaan.

3.3. Indien er gereden twijfel bij Stefaan Rits bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de wederpartij, is Stefaan Rits bevoegd de levering van de kunstwerken uit te stellen, totdat de wederpartij zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De wederpartij is dan aansprakelijk voor de door vertraagde aflevering te lijden schade.

 

4. Doorverkoop

4.1. De koper is niet tot doorverkoop van de werken van Stefaan Rits bevoegd ingeval er nog geen volledige betaling aan Stefaan Rits heeft plaatsgevonden, alle kosten of eventuele intresten inbegrepen.

4.2. Bij doorverkoop bij niet volledige betaling van de koopsom door wederpartij behoud Stefaan Rits het recht op controle van de transacties, eigenhandig of met behulp van bevoegde ambtenaren. Bij dergelijke doorverkoop met winst zal de eventuele winst door Stefaan Rits ontegenzeggelijk worden opgeëist.

4.3. De wederpartij, die in strijd handelt met de verplichting tot volledige betaling van de koopsom op datum aflevering, verbeurt ten gunste van Stefaan Rits een schadevergoeding voor iedere transactie, die geschiedt in strijd met het verbod tot wederverkoop bij gebreke van volledige betaling van de koopsom aan Stefaan Rits. De omvang van de schade wordt door partijen bij voorbaat gefixeerd op vijfduizend euro per kunstwerk, onverminderd het recht van Stefaan Rits volledige schadevergoeding te vorderen.

4.4. Stefaan Rits is bevoegd een onafhankelijke accountant of ambtenaar aan te stellen om controle te doen uitoefenen in de boeken van de wederpartij, teneinde aldus te kunnen toezien op de naleving van het verbod tot wederverkoop bij gebreke van volledige betaling van de koopsom.

4.5. Stefaan Rits beroept zich als kunstenaar op het volgrecht van zijn werk en eist een in kennis stelling van iedere doorverkoop door derden, zowel in binnen of buitenland.

 

5. Prijs, Betaling en levering

5.1. De koopprijs betreft de waarde gegeven aan het kunstwerk. Eventuele kortingen of gunsten doen de waarde van het werk niet dalen. In de prijs zijn de kosten van de verpakking, de verzend- , transport- of afleveringskosten niet inbegrepen, tenzij anders vermeld.

5.2. De wederpartij is verplicht de koopprijs op de datum van aflevering volledig te voldoen. De wederpartij is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door de wederpartij gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

5.3. Indien de wederpartij niet tijdig aan de betalingsverplichting voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van een week, is Stefaan Rits bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor de door Stefaan Rits geleden schade uit de kosten van de ingebrekestelling.

5.4. Indien Stefaan Rits bij wanprestatie van de wederpartij tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de wederpartij. Deze kosten bedragen vijftien procent van het factuurbedrag, met een minimum van tweehonderdvijftig euro.

5.5. Bij werken in opdracht dient vijftig procent van de afgesproken koopprijs betaald te worden vooraleer Stefaan Rits het werk aanvat. Deze vijftig procent wordt het voorschot genoemd. Het voorschot kan na aanvang van het werk niet meer worden teruggeëist.

5.6. Voor werken die niet eigenhandig door Stefaan Rits worden geleverd moet de betaling voldaan zijn vooraleer het werk wordt toegestuurd.

5.7. Stefaan Rits bepaalt van zijn kant de lever- of verzendmethode zonder inspraak van de wederpartij.

 

6. Expositie en verkoop door de wederpartij

6.1. De organisator van een evenement waarbij werk van Stefaan Rits wordt tentoongesteld is verplicht zicht te verzekeren voor elk risico of schade veroorzaakt aan of door het werk. Indien de organisator niet is verzekerd zal deze zelf voor de schade verantwoordelijk worden gesteld. Indien de werken dan eigendom zijn van Stefaan Rits zal de schade aan de organisator worden aangerekend. Schade aan het werk wordt door partijen bij voorbaat gefixeerd op de verkoopwaarde van het werk onverminderd het recht van Stefaan Rits volledige schadevergoeding te vorderen.

6.2. De wederpartij is gerechtigd voor zijn eigen rekening en op zijn eigen risico de kunstwerken te tonen bij potentiële kopers thuis. De wederpartij is tevens gerechtigd de kunstwerken voorafgaande aan de verkoop op zicht te geven aan potentiële kopers, teneinde potentiële kopers een beslissing te laten nemen of het kunstwerk bij hen past. De wederpartij is jegens Stefaan Rits volledig aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het tonen, dan wel het op zicht geven van kunstwerken.

6.3. Stefaan Rits behoud zich het volledige recht van inspraak op de opstelling van een tentoonstelling door een organisator of curator, ook al staat dit anders beschreven in de voorwaarden van de wederpartij. De wederpartij gaat dan akkoord dat deze stelling soeverein is aan eender welke tegenstelling in zijn of haar voorwaarden.

 

7. Diensten

7.1. Stefaan Rits behoud zich steeds het volledige recht om elke aanvraag of opdracht te weigeren en is hierbij niet verplicht een reden hiervoor te geven aan eender welke partij.

 

8. Ontbinding

8.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

8.2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor de door de Stefaan Rits geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

 

9. Toepasselijke recht

9.1. Alle samenwerkingen of overeenkomsten met Stefaan Rits worden beheerst door het Belgisch recht.

 

10. Geschillen

10.1.Enkel de rechtbanken van het arrondissement Ieper of Roeselare zijn bevoegd.